Przejdź do treści Wyszukiwarka

Wyszukiwarka obiektów

Zgłoś swój obiekt

Zasady przetwarzania danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:

  • przetwarzane zgodnie z prawem,
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  • prawdziwe, kompletne i aktualne ze względu na cel jakiemu mają służyć,
  • przetwarzane nie dłużej niż to jest konieczne do osiągnięcia celu,
  • zabezpieczone za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które zapewniają adekwatne bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, jak i przypadkową ich utratą, zniszczeniem bądź uszkodzeniem.

W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Administrator

1. Administratorem Danych Osobowych jest Polska Organizacja Turystyczna (dalej POT) z siedzibą: ul. Młynarska 42, 01-171 Warszawa, NIP: 525 21 50 196. Administrator mając na uwadze założenia art. 5 RODO, stosuje przy przetwarzaniu danych zasady: zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania oraz integralności i poufności.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Joanna Pisarczyk-Jagielska.  
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: dpo@pot.gov.pl

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

3. Dane osobowe będą wykorzystywane na potrzeby:

a) realizacji Projektu i będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest przeprowadzenie Projektu w ramach uprawnień POT nadanych Ustawą z dnia 15 lipca 2020 o Polskim Bonie Turystycznym,

b) realizacji działań promocyjnych w ramach zadań POT poprzez wysyłanie wiadomości email o treściach dotyczących nowych projektów, konkursów, wydarzeń, wyrażenia opinii etc. na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres, po uprzednim wyrażeniu zgody,

c) obsługi korespondencji napływającej do POT w oparciu o udzieloną zgodę,

d) wykorzystania plików cookies do celów sprawnego działania strony (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za swój prawnie uzasadniony interes Administrator uważa zapewnienie płynnego działania strony oraz jej zabezpieczenie) oraz do celów statystyczno-marketingowych (podstawą prawną jest zgoda użytkownika).

Odbiorcy danych

4. Dane osobowe mogą zostać przekazane innym osobom lub podmiotom wyłącznie w ramach realizacji zadań wynikających z Projektu, np. w celu organizacji wizyt monitoringowych, a w ramach przesyłania treści promocyjnych mogą zostać przekazane innym osobom lub podmiotom realizującym usługi na rzecz POT jak np. dostarczanie systemów i aplikacji, serwis techniczny etc.

Okres przechowywania danych

5. Dane będą przechowywane przez okres:  

a) realizacji Projektu oraz przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz dla wypełnienia obowiązków archiwizacyjnych,

b) do momentu wycofania zgody,

c) do momentu wycofania zgody,

d) różniący się w zależności od typu danego pliku cookies. Szczegółowy okres przechowywania „ciasteczek” został wskazany w sekcji poświęconej plikom cookies.

Przekazanie danych do państw trzecich

6. W związku z wykorzystaniem plików cookies powiązanych z serwisami Facebook oraz Google Analytics informacje zbierane przez te pliki, które w niektórych przypadkach mogą stanowić dane osobowe, a co za tym idzie może dochodzić do przekazywania danych do państw trzecich (w szczególności do Stanów Zjednoczonych).

Prawa osób których dane dotyczą

7. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do sprzeciwu.

8. Osobom które wyraziły zgodę przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu wnioskodawcy, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Przetwarzanie danych w portalach społecznościowych

10. Prowadząc profile w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram) Polska Organizacja Turystyczna wraz z właścicielami (operatorami) tych mediów pełni rolę administratorów w rozumieniu RODO. 

11. Celem prowadzenia w mediach społecznościowych profili POT związanych z Polskim Bonem Turystycznym jest promocja bonu. Podstawą prawną zbierania danych osób wchodzących w interakcje z którymś z profili jest zgoda tej osoby wyrażona poprzez działanie (np. zamieszczenie komentarza, wysłanie wiadomości, polubienie posta).

12. Z uwagi na fakt, że odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są również operatorzy portali społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter) współpracujący z partnerami i podmiotami na całym świecie, Pani/Pana dane mogą być przekazane do Stanów Zjednoczonych i innych państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Operatorzy portali społecznościowych deklarują, że przekazywanie danych do Stanów Zjednoczonych i pozostałych krajów spoza EOG opiera się na standardowych klauzulach umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, a w stosowanych przypadkach na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do określonych krajów.

13. Swoje prawa może Pani/Pan również wykonywać wobec każdego z operatorów portali społecznościowych, więcej informacji o sposobach, w jakich można skorzystać z przysługujących praw, znajduje się na poniżej wskazanych stronach: